Browse By

Rys historyczny

Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej powstała w 1 października 2017 roku z połączenia dwóch jednostek: Katedry Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz Zakładu Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.

 

Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn powstała w 2005 roku z połączenia dwóch katedr: Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedry Pojazdów Samochodowych.

Początki Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn sięgają 1950 roku, w którym powstał Zespół Części Maszyn kierowany przez mgr inż. Karola Białkowskiego. Ta jednostka organizacyjna realizowała głównie zajęcia dydaktyczne. Obowiązki kierownika tego Zespołu w latach 1958-60 pełnił mgr inż. Władysław Skorko. Kolejnym kierownikiem Zespołu Części Maszyn był mgr inż. Stanisław Jabłonowski (pracował na Wydziale od 1958 do 1964 roku), który sprawował także funkcję kierownika Laboratorium Teorii Mechanizmów. Należy nadmienić, że w latach 1962-1966 istniał także Zespół Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, którego kierownikiem był mgr inż. Janusz Klentak. W 1964 roku nastąpiło przekształcenie Zespołu Części Maszyn w Zespół Podstaw Konstrukcji Maszyn. Kierownikiem tego Zespołu od 1966 do 1973 roku był doc. dr inż. Włodzimierz Chomczyk (rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w latach 1967-1971). Kolejnymi kierownikami Zespołu, a następnie Zakładu (od 1974 roku) i Katedry (od 1987 roku) Podstaw Konstrukcji Maszyn byli: doc. dr inż. Henryk Popko, doc. dr inż. Tadeusz Rogoziński (w latach 1976-1979), dr inż. Władysław Rutkowski (od 1980 do 1986 roku), doc. dr hab. inż. Jan Piwnik (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej), dr inż. Eugeniusz Sajewicz (p.o.), a od 1995 roku – dr hab. inż. Walenty Osipiuk (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej). Należy nadmienić, że Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn funkcjonował w latach 1976-1979 pod przejściową nazwą: Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Automatyki. Jego kierownikiem w 1979 roku był dr inż. Franciszek Siemieniako. Katedrą Podstaw Konstrukcji Maszyn do 2005 roku kierował prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Molski.

Historia Katedry Pojazdów Samochodowych rozpoczyna się w roku 1967 z chwilą powołania na Wydziale Mechanicznym specjalności i Zespołu (a potem Zakładu) Maszyn i Urządzeń Rolniczych (MUR). Zespół zlokalizowano w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, a następnie Czystej. Inicjatorami powołania specjalności byli: prof. dr inż. Henryk Popko (przewodniczący zespołu organizacyjnego), dr inż. Jerzy Samkowicz i mgr inż. Sergiusz Żamojda. Do roku 1972 roku Zespołem kierowali: prof. dr inż. Henryk Popko, mgr inż. Sergiusz Żamojda i mgr inż. Mikołaj Worona. Od roku 1972 Zakład MUR funkcjonuje w ramach Wydziału Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Kierownikiem i organizatorem działalności dydaktyczno-naukowej Zakładu był w tym czasie doc. dr inż. Waldemar Góral. W dalszych latach jednostką tą kolejno kierowali: prof. dr inż. Henryk Bernacki, dr inż. Marek Gawrysiak (dzisiaj dr hab. inż., prof. nadzwyczajny Politechniki Białostockiej) i doc. dr inż. Czesław Celmerowski (dzisiaj prof. nadzwyczajny Politechniki Białostockiej). W roku 1975 – w ramach reorganizacji Politechniki – Zakład ponownie znalazł się w strukturze Wydziału Mechanicznego, a w roku 1991 przekształcony został w Katedrę Maszyn Rolniczych i Pojazdów prowadzącą specjalność: maszyny i pojazdy, a potem – pojazdy samochodowe. Kierownikiem Katedry był dr hab. inż. Czesław Celmerowski (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej). Następnie katedra nosiła nazwę Katedry Pojazdów Samochodowych, a jej kierownikiem do roku 2003 był prof. dr hab. inż. Mikołaj Miatluk.
W latach 2003-2005 katedrą kierował prof. dr hab. inż. Krzysztof Paweł Wituszyński.

W latach 2005-2014 katedrą kierował dr hab. inż. Jerzy Nachimowicz (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej).

W latach 2015-2016 katedrą kierował dr hab. inż. Roman Kaczyński (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej).

Od 1.10.2016 Katedrą kieruje dr hab. inż. Zbigniew Kamiński (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej).

 

Początki Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa sięgają 1963 roku, w którym powołany został Zespół Termodynamiki Technicznej (z Pracownią Termodynamiki i Mechaniki Płynów) na Wydziale Mechanicznym Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, którego pierwszym kierownikiem (w latach 1963-64) był inż. Wacław Zawodnik. Jego następcą, po zmianie nazwy Uczelni z Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej na Wyższą Szkołę Inżynierską, był mgr inż. Eugeniusz Kondrusik, który funkcję p.o. kierownika sprawował w latach 1964-66.

Kolejnym kierownikiem Zespołu oraz Pracowni Termodynamiki Technicznej i Energetyki Cieplnej (w latach 1966-68), która funkcjonowała w miejsce Pracowni Termodynamiki i Mechaniki Płynów, był mgr inż. Zbigniew Wystup. Przez krótki czas (w 1968 roku) obowiązki kierownika pełnił mgr inż. Eugeniusz Kondrusik.

W latach 1968-72 funkcjonował Zespół Automatyki, Termodynamiki i Mechaniki Płynów pod kierownictwem doc. dr inż. Lecha Kamińskiego, który w 1970 roku został włączony do Zespołu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego. Kolejnym kierownikiem już nie zespołu, ale pracowni o nazwie: Pracownia Termodynamiki i Energetyki Cieplnej, w latach 1970-73 był doc. dr inż. Kazimierz Pieńkowski.

Od 1972 do 1975 roku funkcjonował już jednak Zespół Termodynamiki i Energetyki Cieplnej (z pracownią o analogicznej nazwie, która istniała do 1973 roku), którego kolejnym kierownikiem został dr inż. Eugeniusz Kondrusik. Należy nadmienić, że w 1976 roku przeniesiono Laboratorium Termodynamiki z budynku przy ul. Czystej do Kleosina, a Laboratorium Hydrodynamiki z budynku przy ul. Czystej do budynku przy ul. Wiejskiej (w związku z przypisaniem go do Zakładu Inżynierii Sanitarnej, którego kierownikiem był wówczas doc. dr hab. Tadeusz Wierzbicki).

W 1979 roku powołany został Zakład Termodynamiki, który przeniesiono do budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Wiejskiej 45C. Funkcję kierownika sprawował początkowo dr inż. Eugeniusz Kondrusik, a następnie – doc. dr hab. inż. Andrzej Masłowski. Zakład Termodynamiki zmienił nazwę w 1981 roku na Zakład Termodynamiki i Automatyki. Kolejna reorganizacja miała miejsce w 1988 roku, w którym Zakład Termodynamiki i Automatyki został przemianowany w Katedrę Automatyzacji i Dynamiki Układów z prof. dr hab. inż. Andrzejem Masłowskim jako kierownikiem.

Z dniem 1 marca 1992 roku powstała Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów, która przejęła część zadań dydaktycznych realizowanych wówczas przez Katedrę Automatyzacji i Dynamiki Układów, która zakończyła funkcjonowanie w dniu 30 września 1992 roku. Pierwszym kierownikiem Katedry Termodynamiki i Mechaniki Płynów został dr hab. inż. Jan Łach (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej), który w 1995 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Od 2005 do 2006 roku Katedrą kierował dr hab. Teodor Skiepko, profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej.

1 października 2006 roku z połączenia Katedr: Termodynamiki i Mechaniki Płynów i Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego powstała Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Rolniczej, której kierownikiem został prof. nzw. dr. hab. inż. Teodor Skiepko.

1 października 2009 Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Rolniczej rozdzieliła się na Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa i Zakład Techniki Rolno-Spożywczej.

Od tego czasu Zakładem Techniki Cieplnej i Chłodnictwa kieruje prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko, który 7 kwietnia 2014 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP.