Browse By

Studenci

Kierunki studiów

Kierunek – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych (CAD). Ma opanowaną umiejętność wykorzystania oprogramowania CAE w zagadnieniach obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się szeroko rozumianym projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

Specjalność – konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Absolwent specjalności ma gruntowną wiedzę z zakresu konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i pojazdów. Posiada umiejętności opracowywania dokumentacji technicznej, programowania i użytkowania systemów i programów komputerowych, jak również specjalistycznych pakietów wykorzystywanych w procesach modelowania, projektowania i wytwarzania elementów maszyn. Ma wiedzę z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego. Absolwent specjalności może podjąć pracę zawodową w zakładach przemysłowych, zakładach produkcji i obsługi maszyn, przedsiębiorstwach usługowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, jak też w innych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów II stopnia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, optymalnego projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE i zintegrowanych systemów wytwórczych. Dysponuje wiedzą z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Specjalność – pojazdy samochodowe

Absolwenci specjalności posiadają gruntowną wiedzę w zakresie: budowy i obsługi pojazdów, badań eksperymentalnych (stanowiskowych i drogowych) oraz diagnostycznych, badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów, dynamiki pojazdów i ich zespołów, zaawansowanego projektowania pojazdów, zastosowania techniki komputerowej w konstrukcji i eksploatacji pojazdów. Zakres i struktura programu studiów jest uniwersalna i przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i maszyn roboczych oraz ich zespołów, biurach badawczych i projektowych, usługach motoryzacyjnych, administracji państwowej i samorządowej, towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach transportowych.

Specjalność – technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

Absolwent tej specjalności ma wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej. Ponadto dysponuje wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi ubieganie się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty oraz świadectwa kwalifikacji związane z branżą energetyczną i chłodniczą. Specjaliści tej branży znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów techniki cieplnej i chłodnictwa, pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji.